حجت اله محمودی

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نامحجت اله
نام خانوادگیمحمودی
شماره پروانه 4703410091
حوزه جغرافیاییمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09155167240
وضعیتغیرفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات