سیدصادق احمدی

رشته کارشناسیبرق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نام سیدصادق
نام خانوادگیاحمدی
شماره پروانه4701250013
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1402/12/11
موبایل09151108084
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی