مجتبی مختاری

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
نام مجتبی
نام خانوادگیمختاری
شماره پروانه4702380012
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09153348808
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی