محمدحسن زارع

رشته کارشناسی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
ناممحمدحسن
نام خانوادگیزارع
شماره پروانه 4703250017
حوزه جغرافیاییمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09151625219
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی