مهدی شرفی

رشته کارشناسیحوادث ناشی از کار
ناممهدی
نام خانوادگیشرفی
شماره پروانه4701380011
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09153355691
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی