اسحاق توسن

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناماسحاق
نام خانوادگیتوسن
شماره پروانه4702410093
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09133522521
وضعیتفعال
صلاحیت هاتعیین و تشریح وضعیت-تطبیق وضعیت- متره و برآورد-رسیدگی صورت کارکرد-تشخیص حسن انجام کار،تعیین علت و میزان خسارات