امین وداد

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نام امین
نام خانوادگیوداد
شماره پروانه4704410085
حوزه جغرافیاییمنطقه چهار
(نهبندان،درمیان،سربیشه،خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه چهار
(نهبندان،درمیان،سربیشه،خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09155614463
وضعیتفعال
صلاحیت تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
- ارزیابی اراضی مسکونی