سیدرضا حائری

رشته کارشناسیتاسیسات ساختمان
نامسیدرضا
نام خانوادگیحائری
شماره پروانه4701300012
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09151644009

وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی و رسیدگی به تأسیسات آب و فاضلاب و تأسیسات پمپاژ ساختمان های ویژه