عباس عباسی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نام عباس
نام خانوادگیعباسی
شماره پروانه4702410084
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09132533441
وضعیتفعال
صلاحیت ها-تعيين و تشريح وضعيت
-تطبيق وضعيت
-متره و برآورد
-رسيدگي صورت كاركرد
-تشخيص حسن انجام كار,تعيين علت و ميزان خسارات
-ارزيابي اراضي مسكوني