قاسم موسی زاده

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نامقاسم
نام خانوادگیموسی زاده
شماره پروانه 4702410088
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09136710993
وضعیتفعال
صلاحیت ها-تعيين و تشريح وضعيت
-تطبيق وضعيت
-متره و برآورد
-رسيدگي صورت كاركرد
-تشخيص حسن انجام كار,تعيين علت و ميزان خسارات
-ارزيابي اراضي مسكوني