سیدمحمدرضا کریمی

رشته کارشناسی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نامسیدمحمدرضا
نام خانوادگیکریمی
شماره پروانه4703250020
حوزه جغرافیاییمنطقه سه
(قاین و زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه
(قاین و زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09154949739
وضعیتغیرفعال
صلاحیت ها ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی