حسن رضا یزدانی

رشته کارشناسیامور سرمایه گذاری،بانک و بورس
نام حسن رضا
نام خانوادگییزدانی
شماره پروانه4701780002
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09153412240
وضعیتفعال
صلاحیت ها بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانکها و مؤسسات اعتباری