محمد کیانی خلیران

رشته کارشناسیامور ثبتی
ناممحمد
نام خانوادگیکیانی خلیران
شماره پروانه 4701140007
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09151613199
وضعیتفعال
صلاحیت هارسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک -رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد