محمد فرهادی

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نام محمد
نام خانوادگیفرهادی
شماره پروانه 4701410078
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09151612028
وضعیتفعال
صلاحیت ها -تعيين و تشريح وضعيت
-تطبيق وضعيت
-متره و برآورد
-رسيدگي صورت كاركرد
-تشخيص حسن انجام كار,تعيين علت و ميزان خسارات
-ارزيابي اراضي مسكوني