محمد فرهادی

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نام محمد
نام خانوادگیفرهادی
شماره پروانه 4701410078
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09151612028
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات