جواد خادم

رشته کارشناسی برق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نامجواد
نام خانوادگیخادم
شماره پروانه4701250016
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیت منطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09155182778
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی