سبحان صفریان فیض آبادی

رشته کارشناسیبرق، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نام سبحان
نام خانوادگیصفریان فیض آبادی
شماره پروانه 4701250018
حوزه جغرافیاییمنطقه یک
(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک
(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی 1401/12/11
موبایل09153000174
وضعیتفعال
صلاحیت ها ارزیابی ماشین آلات کارگاه های فنی