حامد نوفرستی

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نام حامد
نام خانوادگینوفرستی
شماره پروانه 4703410080
حوزه جغرافیاییمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه سه
(قاین،زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09155572242
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات