حسن حمیدی

رشته کارشناسی حوادث ناشی از کار
نامحسن
نام خانوادگی حمیدی
شماره پروانه4702380010
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،فردوس،بشرویه)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،فردوس،بشرویه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09153357349
وضعیتفعال
صلاحیت هابررسی و تشخیص حوادث انفرادی