مجتبی عسکری قوچانی

رشته کارشناسی راه و ساختمان
نام مجتبی
نام خانوادگیعسکری قوچانی
شماره پروانه4703410094
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(قاین و زیرکوه)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(قاین و زیرکوه)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09151189710
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت - تطبیق وضعیت