مهدی میری

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نام مهدی
نام خانوادگی میری
شماره پروانه4704410086
حوزه جغرافیاییمنطقه 4
(نهبندان،درمیان،سربیشه،خوسف)
حوزه فعالیتمنطقه 4
(نهبندان،درمیان،سربیشه،خوسف)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل09155618596
وضعیتفعال
صلاحیت ها تعیین و تشریح وضعیت –تطبیق وضعیت –متره و برآورد –رسیدگی صورت کارکرد –تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات