حمید بخشایش

رشته کارشناسیبرق ، ماشین و تاسیسات کارخانجات
نام حمید
نام خانوادگیبخشایش
شماره پروانه4702250014
حوزه جغرافیاییمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو
(طبس،سرایان،بشرویه،فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل9105002737
وضعیتفعال
صلاحیت هاارزیابی ماشین آلات کارگاههای فنی