علی دادرس مقدم

رشتهامور سرمایه گذاری ، بانک و بورس
نام علی
نام خانوادگی دادرس مقدم
شماره پروانه4701780003
حوزه جغرافیاییمنطقه یک(بیرجند)
حوزه فعالیتمنطقه یک(بیرجند)
تاریخ شروع کارشناسی1402/08/01
موبایل09151603032
وضعیتفعال
صلاحیت- بررسی اختلاف ناشی از ارائه خدمات بانک ها و موسسات اعتباری