سیدعلی علوی طبسی

رشته کارشناسیراه و ساختمان
نام سیدعلی
نام خانوادگیعلوی طبسی
شماره پروانه4702410092
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس - سرایان - بشرویه - فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس - سرایان - بشرویه - فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل9131568294
وضعیتفعال
صلاحیت ها-تعیین و تشریح وضعیت
-تطبیق وضعیت
-متره و برآورد
-رسیدگی صورت کارکرد
-تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات