مصطفی بورنگ

رشته کارشناسیراه و ساختمان
ناممصطفی
نام خانوادگیبورنگ
شماره پروانه4702410079
حوزه جغرافیاییمنطقه دو(طبس - سرایان - بشرویه - فردوس)
حوزه فعالیتمنطقه دو(طبس - سرایان - بشرویه - فردوس)
تاریخ شروع کارشناسی1401/12/11
موبایل9131554387
وضعیتغیرفعال
صلاحیت ها-تعیین و تشریح وضعیت
-تطبیق وضعیت
-متره و برآورد
-رسیدگی صورت کارکرد
-تشخیص حسن انجام کار,تعیین علت و میزان خسارات
- ارزیابی اراضی مسکونی