اعضای ارکان کانون در روز پنجشنبه مورخ 1402/05/12 با برگزاری انتخابات و با حضور پر شور کارشناسان انتخاب شدند و به تأیید شورایعالی کارشناسان رسیدند.

حمید بخشایش

مهدی میری

مجتبی عسکری قوچانی

حامد نوفرستی

حسن حمیدی

جواد خادم

سبحان صفریان فیض آبادی

محمد فرهادی

محمد کیانی خلیران