گزارش تصویری برگزاری مراسم اتیان سوگند جمعی از کارآموزان کانون و تقدیر از اساتید راهنما با حضور رئیس کل محترم دادگستری خراسان جنوبی به همراه معاونین و قضات محترم ، مدیران محترم استان و شهردار محترم شهرستان بیرجند – مورخ 1401/12/11

مصطفی مالکی

احمدرضا سالاری

فرم 13 برگی پذیرفته شدگان آزمون 1400 + تعهدنامه محضری شماره 2

محبوبه قاسمی

ناهیدالسادات نوربخش

هادی نمازیان

علی محمودی

محمدرضا محمودآبادی

محمدرضا محسن زاده