گروه 11 -ایمنی و حوادث

رشته : حوادث ناشی از کار تعداد کارشناسان : 3 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 • بررسی و تشخیص عوامل موثر در بروز حادثه
 • رسیدگی به بهداشت محیط کار
 • رسیدگی به ایمنی و حفاظت کارگاه ها
 • رسیدگی به اختلاف فی مابین کارگر و کارفرما در بررسی حوادث ناشی از کار
 • بررسی حوادث جمعی
 • بررسی عوامل بروز بیماری های شغلی و حرفه ای
 • رسیدگی به اختلاف فی مابین پیمانکاران ،مشاوران و کارفرمایان در امور ایمنی و حفاظت کارگاه ها
صلاحیت های کارشناس
 • بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 • شماره عضویت : 4711380001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 91/05/01
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای
 • موبایل : 09133580837
 • پست الکترونیک :M.ghasemzadeh56@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : طبس

مهدی قاسمی زاده

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی و تشخیص حوادث انفرادی

 • شماره عضویت : 4702380002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای
 • موبایل : 09151372258
 • :پست الکترونیک ali382.r@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو (فردوس ,سرایان ,قاین

محمدعلی رجبی

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
 • شماره عضویت :4701380003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی صنایع
 • موبایل : 09153623196
 • :پست الکترونیک jami2010@gmail.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

محمد جمیع