گروه 4 - امور مالی

رشته : امور بازرگانی ------------- تعداد کارشناسان : 1 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش کالا و خدمات داخلي
 • رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني صادرات و واردات
 • رسيدگي به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهاي بازرگاني خريد و فروش کالا و خدمات بين المللي
 • رسيدگي به اختلاف ناشي از نحوه عملکرد شرکتهاي بازرسي کالا و شرکتهاي خدماتي در قراردادهاي داخلي و خارجي
 • رسيدگي به اختلا فات بازرگاني و تجاري مربوط به قراردادهاي : بيع متقابل (buy back) فايننس (finance) ساخت ، بهره برداري ، و انتقال مهندسي تدارکات و اجرا _کليد در دست و نظاير آنها
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی خرید و فروش کالا و خدمات داخلی
 • رسیدگی به اختلاف نظر در برداشت از مفهوم مفاد قراردادهای بازرگانی صادرات و واردات
 • شماره عضویت : 4701130001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/04/18
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مدیریت بازرگانی
 • موبایل : 09151614370
 • پست الکترونیک :asadallahy.ebm@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

مجید اسدالهی

گروه 4 - امور مالی

رشته : تعیین نفقه ------------- تعداد کارشناسان : 2 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • تعیین نفقه زوجه و اقارب
 • تعیین مهرالمثل و مهر المتعه
 • تعیین اجرت المثل زوجه
 • تعیین ارش البکاره
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی
صلاحیت های کارشناس
تعیین نفقه زوجه و اقارب
 • شماره عضویت : 4701330001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/08/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی
 • موبایل : 09151614218
 • پست الکترونیک :hamidi.gh1382@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

مهدی حمیدی

صلاحیت های کارشناس
تعیین نفقه زوجه و اقارب

 • شماره عضویت :4705330002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی
 • موبایل : 09155611994
 • :پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : زیرکوه قاین

یداله عباسپور اسفدن

گروه 4 - امور مالی

رشته : حسابداری و حسابرسی ------------- تعداد کارشناسان : 5 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • حسابرسی بانک ها ، بیمه ها و موسسات اعتباری
 • حسابرسی امور بورس
 • ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های خدماتی و بازرگانی
 • ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکتهای تولیدی و صنعتی
 • رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها ، شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه
 • حسابداری و حسابرسی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 • حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
 • حسابرسی امور مالیاتی
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • حسابداری و حسابرسی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی ، از جمله بنیادها ،شهرداری ها و سایر موسسات عام المنفعه
 • حسابداری و حسابرسی وزراتخانه ها ،سازمان ها و موسسات دولتی و طرح های عمرانی
 • حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
 • حسابرسی امور مالیاتی
 • حسابرسی بانک ها، بیمه ها و موسسات اعتباری
 • ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی
 • حسابداری و حسابرسی امور مربوط به بورس
 • شماره عضویت : 4701370001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 82/12/20
 • مدرک تحصیلی : کارشناس حسابداری
 • موبایل : 09155120292
 • پست الکترونیک :hmoadikhah@iacpa.ir
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

هادی معادیخواه

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • حسابداری و حسابرسی مؤسسات و نهادهای عمومی و غیردولتی از جمله بنیادها، شهرداریها و سایر مؤسسات عام المنفعه
 • حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
 • ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی
 • شماره عضویت : 47111370002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/09/21
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
 • موبایل : 09133550126
 • پست الکترونیک :A.jallali.m@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی بجز بیرجند

علی جلالی مجیدی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و حسابرسی امور خدماتی و بازرگانی و حساب های بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • حسابداری و حسابرسی امور تولیدی و صنعتی
 • شماره عضویت : 4705370003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/03/23
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
 • موبایل : 09153622031
 • پست الکترونیک :Kahromi.m.qasem46@gmail.com
 • حوزه فعالیت : زیر کوه قاین

قاسم کهرمی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی

 • شماره عضویت :4701370005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
 • موبایل : 09151607518
 • :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند , سربیشه

حمید طالبی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و حسابرسی و امور خدماتی و بازرگانی و حسابهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی
 • ارزیابی سهام و سهم الشرکه شرکت های تولیدی و صنعتی
 • شماره عضویت :4711370004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد حسابداری
 • موبایل : 09133736430
 • :پست الکترونیک
 • حوزه فعالیت : طبس

حسن محمدزاده مقدم

گروه 4 - امور مالی

رشته : بیمه ------------- تعداد کارشناسان : 1 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی
 • بیمه های باربری
 • بیمه های اتومبیل
 • بیمه های مهندسی ، کشتی ، هواپیما
 • بیمه های مسئولیت های حرف مختلف
 • بیمه های عمر و حوادث و درمان
صلاحیت های کارشناس
 • بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی
 • بیمه های مسئولیت های حرف مختلف
 • شماره عضویت :4703270001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناس علوم اقتصادی - بازرگانی
 • موبایل : 09155344788
 •  afaghi.abbas@gmail.com:پست الکترونیک 
 • حوزه فعالیت :منطقه سه (بشرویه)

عباس آفاقی