دسته: اخبار
بازدید: 577

متقاضی محترم کارشناسی رسمی دادگستری باتوجه به درخواست شورای عالی ، با به همراه داشتن مدارک زیر حداکثر تا تاریخ 97/08/23  تنها در ساعات 12 الی 14 به دفتر کانون مراجعه نمائید . همچنین در صورت داشتن سوال در این خصوص می توانید با شماره های دفتر کانون 7-32213046 تماس حاصل نمائید .

1- کپی شناسنامه

2- کپی کارت ملی

3- کپی کارت پایان خدمت

4- فرم مشخصات فردی (اصل)

5- فرم وثاقت (حکم کارگزینی یا بازنشستگی ) 2 مورد

6- فیش 100 هزار تومان به حساب شورای عالی (اصل)

7- تعهدنامه محضری (نمونه فرم موجود در دفتر کانون)