** برگزاری دوره آموزشی جهت کلیه کارشناسان به تعداد محدود **

      با صدور گواهینامه و اعمال در اعطای صلاحیتهای کارشناسیاطلاعیه در خصوص صدور گواهی پروانه کارشناسیاطلاعیه مهم در خصوص تمدید پروانه های کارشناسیلیست اسامی کارشناسان کشیک ادیبهشت ماه 96اسامی کارشناسان کشیک فروردین ماه 96