?? برگزاری دوره آموزشی جهت کارشناسان رشته راه و ساختمان 
                   با صدور گواهینامه و اعمال در اعطای صلاحیتهای کارشناسیتعداد پذیرفته شدگان مرحله اول 34 رشته ( زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد )لیست کارشناسان کشیک خرداد ماه 96** برگزاری دوره آموزشی جهت کلیه کارشناسان به تعداد محدود **

      با صدور گواهینامه و اعمال در اعطای صلاحیتهای کارشناسی