لیست کارشناسان کشیک خرداد ماه 96تعداد پذیرفته شدگان مرحله اول 34 رشته ( زمان مصاحبه متعاقبا اعلام خواهد شد )اطلاعیه در خصوص صدور گواهی پروانه کارشناسی** برگزاری دوره آموزشی جهت کلیه کارشناسان به تعداد محدود **

      با صدور گواهینامه و اعمال در اعطای صلاحیتهای کارشناسیلیست اسامی کارشناسان کشیک ادیبهشت ماه 96