بازدید: 1770

گروه1-منابع آب و معادن

 

        رشته معادن                                                                                                تعداد کارشناسان 3نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی :

1-1- امور مربوط به اکتشافات معادن

1-2-بهره برداری معادن روباز

1-3-بهره برداری معادن زیرزمینی

1-4-کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی

1-5-بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخایر