بازدید: 3314

هداف کانون کارشناسان به شرح زیر می باشد :

الف – ایجاد زمینه لازم برای تشکل و جذب نیروهای متخصص و متعهد به منظور ارائه خدمات کارشناسی و تلاش در جهت تامین و تعمیم عدالت در امور مربوطه .

ب – فراهم آوردن موجبات تعالی علمی و تجربی کارشناسان عضو .

ج – تنظیم و اداره امرو کارشناسان عضو در کارهای مربوط به کارشناسی در حدود مقررات .

د – نظارت مستمر بر نحوه عمل و رفتار کارشناسان عضو جهت حصول اطمینان از حسن جریان امور کارشناسی .

ه – ایجاد ارتباط و مبادله اطلاعات تخصصی و فنی بین کارشناسان عضو از طریق شورای عالی کارشناسان با موسسات مشابه در سایر کشورها با رعایت مقررات موضوعه .