گروه 1 - منابع آب و معادن

رشته : معادن ------------- تعداد کارشناسان : 4 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • امور مربوط به اکتشافات معادن
 • بهره برداری معادن روباز
 • بهره برداری معادن زیر زمینی
 • کانه آرائی و فرآوری مواد معدنی
 • بررسی فنی و اقتصادی و ارزیابی معادن و کارپذیری ذخائر معدنی و تعیین و برآورد خسارت در معدن
 • تعیین اجاره بها ، اجرت المثل ، خسارت و حق الامتیاز در امور تخصصی مربوط
 • رسیدگی به اختلافات بین کارفرمایان ، مشاوران و پیمانکاران در امور تخصصی مربوط
صلاحیت های کارشناس
 • امور مربوط به اکتشافات معادن
 • شماره عضویت : 4701620001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/11/29
 • مدرک تحصیلی : دکتری زمین شناسی
 • موبایل : 09153050837
 • پست الکترونیک : a_r_khazaee@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

احمدرضا خزاعی

صلاحیت های کارشناس
امور مربوط به اکتشافات معادن
 • شماره عضویت : 4711620002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/10/11
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی زمین شناسی
 • موبایل : 09133551433
 • پست الکترونیک : AR_MSV@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : طبس

سیدعلیرضا موسوی

صلاحیت های کارشناس
 • امور مربوط به اکتشافات معادن
 • شماره عضویت : 4701620003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 93/03/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی معدن
 • موبایل : 09153759563
 • پست الکترونیک : mehdi57sh@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

مهدی سروش

صلاحیت های کارشناس
 • امور مربوط به اکتشافات معادن
 • شماره عضویت :4701620004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 95/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی معدن
 • موبایل : 09151614207
 • :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ع سربیشه

احمد پروین

صلاحیت های کارشناس
 • امور مربوط به اکتشافات معادن
 • شماره عضویت :4711620005
 • تاریخ شروع کارشناسی : 97/02/03
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی معدن
 • موبایل : 9132532990
 • yavar.shoshi@yahoo.com:پست الکترونیک 
 • حوزه فعالیت : طبس

یاور شوشی

گروه 1 - منابع آب و معادن

رشته : مهندسی آب -------------تعداد کارشناسان : 10 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • بررسي چگونگي آلودگي آبها بلحاظ تشخيص و تعيين بار آلايش و تأثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست
 • تشخيص و تعيين قدمت آثار آب در اراضي
 • رسيدگي به اختلافات ميان کارفرمايان، مهندسين مشاور و پيمانکاران در امور تخصصي صلاحيتهاي مربوط
 • علت يابي حوادث ناشي از عملکرد آب و خاک از جمله سيل زدگي ،ريزش و رانش سنگ و خاک ، نشست ولغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آبشکستگي وآب بردگي
 • تشخيص بستر و حريم در جايگاه قرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس
 • تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالريهاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب
 • بررسي مطالعات اجرائي در عمليات ژئوفيزيک ،ژئو شيمي ،ژئوتکنيک، حفاري وچاه پيمائي، ويدئومتري و رديابي در ارتباط با مهندسي آب
 • بررسي حقا به ها واجرت المثل منابع آب اعم ازسطحي يا زيرزميني دررابطه با انهار،چشمه ها وچاهها
 • تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلي آب ونوع توليد و مصرف
 • بررسي موقعيت عمومي منابع آب اعم از سطحي، زير زميني و فاضلابها شامل «چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب»
 • ارزيابي منابع طبيعي آب و فاضلاب
 • بررسي شبکه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبکه هاي مذکور تا حد اول مزرعه
 • علت يابي پيامدهاي حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن
 • تشخيص علل نشست ونفوذ آب وفاضلاب وفرآيند آن
صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار چشمه ها و چاهها
 • شماره عضویت : 4710670001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی - آبیاری و زهکشی
 • موبایل : 09153341023
 • پست الکترونیک : poursoltani22@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

علی اکبر پورسلطانی

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار چشمه ها و چاهها
 • شماره عضویت : 4710670002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/04/04
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی- آبیاری و زهکشی
 • موبایل : 09151342347
 • پست الکترونیک : ms_dehghan1355@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : فردوس

مسعود دهقان بردبار

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرات مثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهارچشمه ها و چاهها .
 • شماره عضویت : 4701670003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 90/07/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناس مهندسی زمین شناسی
 • موبایل : 09151635393
 • پست الکترونیک : saeed.sarvari@iran.ir
 • حوزه فعالیت : بیرجند

سعید سروری

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار . چشمه ها و چاه ها
 • شماره عضویت : 4701670004
 • تاریخ شروع کارشناسی : 91/10/07
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی زمین شناسی -آب شناسی
 • موبایل : 09155611732
 • پست الکترونیک : hzia@birjand.ac.ir
 • حوزه فعالیت : بیرجند

حسن ضیاء

صلاحیت های کارشناس
بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار . چشمه ها و چاه ها
 • شماره عضویت :4701700001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی -مهندسی منابع آب
 • موبایل : 09155330529
 • heidarzadeh.hosein@gmail.com : پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو (سرایان ,فردوس ,قاین

حسین حیدرزاده

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار . چشمه ها و چاه ها
 • شماره عضویت :
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران-گرایش آب
 • موبایل : 09153400189
 • m59-rezaee@yahoo.com:پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند,سربیشه

محسن رضائی

صلاحیت های کارشناس
 • بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار . چشمه ها و چاه ها
 • شماره عضویت :
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی عمران-آب و فاضلاب
 • موبایل : 09151633519
 • :پست الکترونیک y-jamali2002@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

یداله جمالی

صلاحیت های کارشناس
بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انهار . چشمه ها و چاه ها
 • شماره عضویت : 4701670008
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
 • موبایل : 09155331416
 • :پست الکترونیک : m_mohtasham_g@yahoo.com
 • (حوزه فعالیت : منطقه یک (بیرجند ,سربیشه

محسن محتشم

صلاحیت های کارشناس
بررسی حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم از سطحی یا زیرزمینی در رابطه با انها . چشمه ها و چاه ها

 • شماره عضویت : 4702670009
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/19
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد مهندسی زمین شناسی -آب شناسی
 • موبایل : 09153661178
 • :پست الکترونیک
 • (حوزه فعالیت : منطقه دو (فردوس,سرایان ,قاین

علی اصغر مولوی سرند