گروه 2 - ارزشیابی اموال منقول

رشته : لوازم خانگی و اداری ------------- تعداد کارشناسان : 2 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • ارزیابی لوازم خانگی
 • ارزیابی لوازم اداری
 • تعیین اجرات المثل لوازم خانگی و اداری
 • تعیین اجرت المثل جهزیه
 • تحریر ترکه و تقسیم سهم الارث لوازم خانگی و اداری
 • تعیین میزان خسارت در لوازم خانگی و اداری
صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اموال منقول (خانگی و اداری) به استثناء اشیای عتیقه و احجاز کریمه و اشیای نفیسه و کتب خطی و فرش های نفیس
 • شماره عضویت : 4711590001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 82/10/08
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مهندسی صنایع - سیستم ها و بهره وری
 • موبایل : 09133567404
 • پست الکترونیک : a_chamanzari@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

عباس چمن زاری

صلاحیت های کارشناس
 • ارزیابی اموال منقول (خانگی و اداری) به استثناء اشیای عتیقه و احجاز کریمه و اشیای نفیسه و کتب خطی و فرش های نفیس
 • شماره عضویت : 4711590002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 83/10/08
 • مدرک تحصیلی : کارشناس اقتصاد
 • موبایل : 09132533722
 • پست الکترونیک : fehresti94@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

حسین فهرستی ثانی