گروه 5 - امور وسائط نقلیه

رشته : امور وسائط نقلیه موتوری زمینی ------------- تعداد کارشناسان : 1نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی:

 • رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی ازتصادف
 • ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی
 • تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها
 • اظهار نظر فنی و تعیین خسارت تعمیرگاهی و تعیین تناژ
 • تعیین اصالت خودرو و مدل اتومبیل
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی به تصادفات و علت تصادف و تعیین میزان خسارت و کاهش قیمت ناشی از تصادف
 • ارزیابی وسائط نقلیه موتوری زمینی
 • تعیین اجرت المثل و تعیین اجاره بها
 • اظهار نظر فني و تعيين خسارت تعميرگاهي و تعيين تناژ
 • شماره عضویت : 4701210002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 91/10/07
 • مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد مدیریت انتظامی
 • موبایل : 09153621170
 • پست الکترونیک : mojtabazangoey@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : بیرجند

مجتبی زنگوئی