گروه 11 - ایمنی و حوادث

رشته : حوادث ناشی از کار تعداد کارشناسان : 1 نفر

کارشناسان گروه منابع آب و معادن

 • شماره عضویت : 4701620001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/11/29
 • مدرک تحصیلی : دکتری زمین شناسی
 • موبایل : 09153050837
 • پست الکترونیک : a_r_khazaee@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی
 • شماره عضویت : 4701620001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 88/11/29
 • مدرک تحصیلی : دکتری زمین شناسی
 • موبایل : 09153050837
 • پست الکترونیک : a_r_khazaee@yahoo.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی
صلاحیت های کارشناس
 • بررسی و تشخیص حوادث انفرادی
شماره عضویت : 4711380001
تاریخ شروع کارشناسی : 91/05/01
مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت حرفه ای
موبایل : 09133580837
پست الکترونیک : M.ghasemzadeh56@yahoo.com
حوزه فعالیت : طبس

مهدسی قاسمی زاده