گروه 6 - راه و ساختمان و نقشه برداری

رشته : امور ثبتی ------------- تعداد کارشناسان : 4 نفر

صلاحیت های مصوب شورایعالی

 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
 • تشخیص حدود ثبتی املاک
 • پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بروی زمین و نقشه هوایی
 • ارزیابی املاک موضوع مواد 148-147 اصلاحی قانون ثبت
 • رسیدگی و تشخیص صحت انجام تشریفات افراز املاک
صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
 • تشخیص حدود ثبتی املاک
 • پیاده کردن محدوده پلاک ثبتی بروی زمین و نقشه هوایی
 • شماره عضویت : 4707140001
 • تاریخ شروع کارشناسی : 83/07/22
 • مدرک تحصیلی : کارشناس زبان و ادبیات فارسی
 • موبایل : 09155346088
 • پست الکترونیک : M.jahanimehr@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

محمود جهانی مهر

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد


 • شماره عضویت :4701140002
 • تاریخ شروع کارشناسی : 83/07/22
 • مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی
 • موبایل : 09155621993
 • پست الکترونیک : mahmouditabas1329@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

نورمحمد محمودی طبس

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد


 • شماره عضویت : 4701140003
 • تاریخ شروع کارشناسی : 86/10/12
 • مدرک تحصیلی : کارشناس حقوق قضایی
 • موبایل : 09153620045
 • پست الکترونیک : gholamrezaetminani@gmail.com
 • حوزه فعالیت : خراسان جنوبی

غلامرضا اطمینانی

صلاحیت های کارشناس
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی املاک
 • رسیدگی و تشخیص صحت جریان ثبتی اسناد
 • شماره عضویت :
 • تاریخ شروع کارشناسی : 94/11/15
 • مدرک تحصیلی : کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی
 • موبایل : 09132532361
 • پست الکترونیک :
 • حوزه فعالیت : طبس

حمیدرضا رفیعی