کلیات

  • ماده 1- در این آئین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:
    الف – قانون : « قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».
    ب – کانون : « کانون کارشناسان رسمی دادگستری ».
    ج – شورای عالی : « شورای عالی کارشناسان رسمی ».
  • ماده 2- ملاک تعیین کارشناس رسمی مقیم در مورد تعیین نصاب تشکیل کانون در مراکز هر استان، محل اقامتی می باشد که در پروانه کارشناسی آنان تعیین گردیده است.
  • ماده 3- معیار تشخیص نزدیکترین کانون ، فاصله نزدیکترین مرکز هر استان با مرکز استان دیگر ، بر اساس جداول تعیین فاصله شهرها که به وسیله وزارت راه و ترابری تهیه می‌شود بوده و در صورت بروز هر گونه ابهام واختلاف در تشخیص نزدیکترین کانون ، نظر شورای عالی ملاک عمل می باشد.