برگزاری جلسات برنامه ریزی و هماهنگی برگزاری دوره های آموزشی توسط کمیته آموزش کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان خراسان جنوبی