اطلاعیه :کاندیداتوری عضویت در هیات رئیسه گروه 9 (کشاورزی و منابع طبیعی)