گزارش تصویری برگزاری مراسم اتیان سوگند جمعی از کارآموزان کانون و تقدیر از اساتید راهنما با حضور رئیس کل محترم دادگستری خراسان جنوبی به همراه معاونین و قضات محترم ، مدیران محترم استان و شهردار محترم شهرستان بیرجند – مورخ 1401/12/11