اعضای ارکان کانون در روز پنجشنبه مورخ 1402/05/12 با برگزاری انتخابات و با حضور پر شور کارشناسان انتخاب شدند و به تأیید شورایعالی کارشناسان رسیدند.