بازرسان

ماده 49- وظائف و اختیارات بازرسان در شورای عالی عبارتست از:الف – مانند سایر اعضاء شورای عالی در جلسات شورای مزبور با داشتن حق رأی

ادامه مطلب ...

هیات مدیره

ماده 43- اعضاء اصلی هیئت مدیره کانون به ترتیب تعداد آراء مکتسبه از بین منتخبان تعیین و بقیه نیز به ترتیب تعداد آراء و تا

ادامه مطلب ...

مجامع عمومی

ماده 23- اعضای مجامع عمومی هر کانون از کارشناسان رسمی آن کانون و همچنین کارشناسان رسمی نزدیکترین استان مجاور که به لحاظ فقدان کانون مستقل

ادامه مطلب ...

شورای عالی

ماده 4- تعداد نصاب هر کانون برای عضویت در شورای عالی ، متناسب با تعداد کارشناسان رسمی آن کانون ، حداقل سه ماه قبل از

ادامه مطلب ...

کلیات

ماده 1- در این آئین نامه ، واژه های اختصاری زیر در مفاهیم مشروح مربوط به کار می رود:الف – قانون : « قانون کانون

ادامه مطلب ...